Sporządzanie map do celów projektowych

soczewka niwelatora

Zajmujemy się sporządzaniem map do celów projektowych, które są niezbędne między innymi do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Tworzymy je z dbałością o najmniejsze detale na podstawie zebranych danych pomiarowych w terenie, które następnie nanosimy na tak zwaną mapę zasadniczą. Zapewniamy możliwie jak najkrótszy termin realizacji zlecenia – zależny od wielkości inwestycji oraz jej szczegółowości. Mapa do celów projektowych jest niezbędna również do:

  • wytyczenia obiektów na działce,
  • wyłączenia gruntów rolnych/leśnych z produkcji,
  • konserwacji zabytków.

 

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Aby zdać sobie sprawę ze znaczenia mapy do celów projektowych – nazywanej też sytuacyjno-wysokościową – warto wiedzieć, jak istotne informacje zawiera dla realizacji inwestycji budowlanej. Na opracowaniu kartograficznym muszą znaleźć się elementy, jakie są na mapie zasadniczej terenu, zinwentaryzowane przez geodetę podczas pomiarów, a także dodatkowe, które wynikają ze specyfiki projektu. Mapa sytuacyjno-wysokościowa obejmuje obszar inwestycji i przylegający do niego obszar wokół w pasie minimum 30 m. Do najważniejszych elementów, które umieszczamy w opracowaniu, zalicza się między innymi:

  • kontury budynków i użytków gruntowych,
  • linie zabudowy oraz osie ulic,
  • numery granice i numery ewidencyjne działek,
  • ukształtowanie pionowe terenu,
  • uzbrojenie terenu,
  • linie rozgraniczające obszary o różnych przeznaczeniu znajdujące się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

W zależności od tego, co ma powstać na placu budowy, sporządza się ją w odmiennej skali. Dla domów jedno rodzinnych wystarczy mapa w skali 1:500.